Dydaktyka

Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.
Dydaktyka wychowania i środki dydaktyczne.
Procesy metody, środki, systemy, cele oraz zadania dydaktyki ogólnej.
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pomoce i materiały dla studentów.

 
    Spis opracowanych tematów    |    Dodaj stronę do ulubionych    |    Kontakt

 

  

  

 

 

Podstawy dydaktyki ogólnej nauczania
Materiały i pomoce dydaktyczne dla studentów i nauczycieli

  Od niezliczonych lat w działalności człowieka relacja pomiędzy nauczającym a uczącym zawsze odgrywała bardzo ważną rolę. Działo się tak zarówno wtedy, kiedy miało ono charakter okolicznościowy i intuicyjny, sprowadzając się w głównej mierze do przygodnego udzielania informacji i operowania pokazem, jak i w późniejszych latach, gdy już zmieniono je w zamierzony, planowany i systematyczny proces oraz gdy powstały pierwsze szkoły. Przez długie wieki nie czyniono nauczania - uczenia się przedmiotem teoretycznych analiz i studiów, w związku z czym nie miało ono swojej teorii. Dopiero wiek XVII przyniósł w tej dziedzinie spore zmiany, wtedy to pojawiła się osobna nazwa dla określenia teorii nauczania - uczenia się oraz zostały zbudowane zręby pierwszego w dziejach, naukowo uzasadnionego systemu działalności dydaktycznej (za: Czesław Kupisiewicz, "Dydaktyka Ogłona", 2000 r.)

Serwis rekomendowany przez OKEW niniejszym serwisie przedstawiamy opracowania kilkunastu tematów, stanowiących wprowadzenie do dydaktyki ogólnej nauczania (poruszających tematykę procesów, środków, zadań i celów), które w naszym zamierzeniu powinny być doskonałymi materiałami dydaktycznymi dla studentów. Strona dydaktyka.info jest rekomendowana przez Ogólnopolski Katalog Edukacyjny jako serwis o ciekawej tematyce i atrakcyjnym stylu.

 Dydaktyka jako nauka
Cele i zadania dydaktyki. Etymologia, geneza i określenie nazwy „dydaktyka”. Dydaktyka w systemie nauk. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Przedmiot i zadanie dydaktyki. Twórcy współczesnej dydaktyki.

 Cele kształcenia
Pojęcie celów kształcenia. Znaczenie celów kształcenia w procesie edukacyjnym. Rodzaje celów kształcenia. Cechy celów kształcenia. Klasyfikacja celów kształcenia. Operacjonalizacja celów kształcenia.

 Aparatura terminologiczna dydaktyki
Uczenie się. Nauczanie. Kształcenie. Samokształcenie.

 Treści kształcenia
Pojęcie treści kształcenia. Wymagania doboru treści kształcenia. Pedagogiczne teorie doboru treści kształcenia i ich charakterystyka. Krytyka dotychczasowych treści kształcenia. Kierunki zmian w treściach kształcenia. Dokumenty określające treści kształcenia.

 Proces kształcenia
Istota procesu kształcenia. Podstawy filozoficzne. Podstawy psychologiczne. Właściwości ucznia. Sytuacja uczenia się.

 Zasady kształcenia
Trzy zasady kształcenia. Charakter zasad. Klasyfikacja zasad. Opisy wybranych zasad.

 Metody kształcenia
Istota terminu „metoda kształcenia”. Kryteria doboru metod kształcenia. Historyczny rozwój metod kształcenia. Wybrane klasyfikacje metod. Charakterystyka klasycznych metod. Dydaktyka wychowania.

 Teoria nowoczesnych metod kształcenia
Klasyczna metoda problemowa. Gry dydaktyczne: istota, rodzaje, zastosowanie i znaczenie.

 Formy organizacyjne procesu kształcenia
Istota terminu „formy organizacyjne kształcenia”. Kryteria doboru form organizacyjnych kształcenia. Podział form organizacyjnych kształcenia. Charakterystyka form organizacyjnych kształcenia wyróżnionych ze względu na liczbę uczniów (nauczanie jednostkowe, zespołowe, zbiorowe). Środki dydaktyczne.

 Teoria kształcenia wielostronnego
Przesłanki fizjologiczne i psychologiczne. Cztery toki kształcenia.

 Osiągnięcia szkolne
System oceniania i egzaminów wg projektu reformy systemu edukacji. Istota powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Rodzaje niepowodzeń dydaktycznych. Drugoroczność jako jeden z przejawów niepowodzeń dydaktycznych. Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych. Dydaktyczne środki zwalczania niepowodzeń dydaktycznych.

 

 
  

© 2007 by dydaktyka.info - materiały dydaktyczne serwis przedstawia więdzę z zakresu podstaw dydaktyki, dydaktyki ogólnej. Dydaktyka wychowania.
tj.: procesu dydaktycznego, dydaktyki nauczania, metod dydaktyki, zadań dydaktyki, pomoce, materiały, środki oraz systemy dydaktyczne. pomoce dydaktyczne