Dydaktyka

Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.
Procesy metody, środki, systemy, cele oraz zadania dydaktyki ogólnej.
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pomoce i materiały dla studentów.

 
    Spis opracowanych tematów    |    Dodaj stronę do ulubionych    |    Kontakt

 

  

  

 

 

Osiągnięcia szkolne

System oceniania i egzaminów wg projektu reformy systemu edukacji. Istota powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Rodzaje niepowodzeń dydaktycznych. Drugoroczność jako jeden z przejawów niepowodzeń dydaktycznych. Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych. Dydaktyczne środki zwalczania niepowodzeń dydaktycznych.

strona 3/4

Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych.
- społeczno-środowiskowe – miejsce zamieszkania, przynależność do rodziny, do określonej grupy społeczno-zawodowej, poziom wykształcenia szkolnego rodziców, warunki materialne, warunki kulturalne oraz atmosfera wychowawcza rodziny.
- biopsychiczne – różnice w rozwoju umysłowym, różnice między uzdolnieniami i zamiłowaniami, zaburzenia w zachowaniu, zły stan zdrowia
- dydaktyczne:
a) niezależne od nauczyciela (braki istniejącego systemu szkolnego, niedostateczne wyposażenie szkół, trudne warunki organizacyjne pracy szkół)
b) zależne od nauczyciela (nieznajomość współczesnej teorii pedagogicznej albo też nieumiejętność posługiwania się teorią w codziennej praktyce, niedostateczna znajomość uczniów, brak dostatecznej opieki nad uczniami opóźnionymi w nauce, nieprzygotowanie do lekcji, zaniedbywanie samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji.)

Dydaktyczne środki zwalczania niepowodzeń dydaktycznych.
a) profilaktyka pedagogiczna
b) diagnoza pedagogiczna
c) terapia pedagogiczna

PROFILAKTYKA PEDAGOGICZNA:
Obejmuje czynności zamierzające do zapobiegania powstawaniu luk i braków w wiedzy uczniów.
Przykładowe czynności:
- nauczanie problemowo-zespołowe, systematyczna kontrola wykonywanych przez uczniów prac domowych
- racjonalne organizowanie lekcji powtórzeniowych
- jawne ocenianie wyników nauczania, koordynacja pracy nauczycieli uczących w danej klasie
- współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów
- włączanie organizacji uczniowskich do walki z niepowodzeniami (samorząd uczniowski, organizacja dobrych uczniów)

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA:
Czynności mające na celu możliwie wczesne wykrywanie powstających luk i zaległości. Może występować jako diagnoza:
- indywidualna
- zbiorowa
- wycinkowa
- całościowa.
Na zabiegi diagnostyczne składają się:
- indywidualne rozmowy nauczyciela z uczniami i rodzicami
- wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania ucznia
- obserwacja zachowania uczniów w różnych okolicznościach
- badanie wyników nauczania za pomocą sprawdzianów i testów
- systematyczna analiza błędów popełnianych przez uczniów
 

<< strona poprzednia | strona następna >>

 
 
  

© 2007 by dydaktyka.info - serwis przedstawia więdzę z zakresu podstaw dydaktyki, dydaktyki ogólnej,
tj.: procesu dydaktycznego, dydaktyki nauczania, metod dydaktyki, zadań dydaktyki, pomoce, materiały, środki oraz systemy dydaktyczne.