Dydaktyka

Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.
Procesy metody, środki, systemy, cele oraz zadania dydaktyki ogólnej.
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pomoce i materiały dla studentów.

 
    Spis opracowanych tematów    |    Dodaj stronę do ulubionych    |    Kontakt

 

  

  

 

 

Osiągnięcia szkolne

System oceniania i egzaminów wg projektu reformy systemu edukacji. Istota powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Rodzaje niepowodzeń dydaktycznych. Drugoroczność jako jeden z przejawów niepowodzeń dydaktycznych. Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych. Dydaktyczne środki zwalczania niepowodzeń dydaktycznych.

strona 1/4

System oceniania i egzaminów wg projektu reformy systemu edukacji.
Osiągnięcia szkolne – wyniki procesu dydaktyczno-wychowawczego, który uczniowie zawdzięczają szkole, a więc stopień opanowania przez uczniów wiedzy i sprawności, rozwinięcia zdolności, zainteresowań i motywacji, ukształtowanie przekonań i postaw; do osiągnięć szkolnych zalicza się również takie formy i efekty pracy szkolnej jak zdanie egzaminu, ukończenie klasy, szkoły, zdobycie zawodu.
Dwa nurty w systemie oceniania:
1) Ocenianie wewnątrzszkolne – ma dotyczyć bieżącego oceniania uczniów. Ma uświadomić stopień opanowania wiadomości i umiejętności, wdrażać do systematycznej pracy, a także dawać informację nauczycielowi o efektywności stosowanych metod organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2) Ocenianie zewnętrzne (organizowane przez OKE) – ma być aktem podsumowującym określony etap kształcenia. Ma zapewnić lepszą jakość kształcenia, ułatwić porównywalność świadectw szkolnych ( w naszym kraju, jak również w innych), a także pozwolić na zdiagnozowanie osiągnięć edukacyjnych i braków uczniów, ułatwić ocenę oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli w poszczególnych szkołach. Poza tym da szkołom potwierdzenie (lub nie) słuszności wybranej przez nie drogi kształcenia.

Egzaminy zostały zaplanowane po ukończeniu:
- szkoły podstawowej – sprawdzian wiedzy, umiejętności
- gimnazjum – egzamin preorientujący
- liceum profilowanego – egzamin maturalny
- dwuletniej szkoły zawodowej – egzamin zawodowy
- policealnej szkoły zawodowej – rózne formy potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zależności od szkoły.

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:
- ma dostarczyć uczniom, rodzicom, i szkołom możliwie pełną informację o poziomie osiągnięć uczniów. Nie ma charakteru selekcyjnego. Polega na określeniu – w formie punktowej lub opisowej – na jakim poziomie uczeń osiągnął kompetencje, które zostały ustalone w podstawie programowej. Wyniki sprawdzianu będą przekazane macierzystym szkołom oraz do gimnazjum, do którego przejdą uczniowie.

EGZAMIN PO GIMNAZJUM:
- ma charakter preorientujący. Wynik z egzaminu ma określić przyrost wiedzy, umiejętności w trakcie nauki w gimnazjum oraz scharakteryzować predyspozycje ucznia. Jest on podstawą do starania się o przyjęcie do wybranej szkoły pogimnazjalnej. Tym samym zostały zlikwidowane egzaminy wstępne do tych szkół.

EGZAMIN MATURALNY:
- obejmuje przedmioty obowiązkowe i przedmioty do wyboru. Egzamin z każdego przedmiotu można zdawać na jednym z dwóch (wybranych przez ucznia) poziomów: podstawowym lub rozszerzonym.
- podstawowym elementem egzaminu maturalnego jest egzamin pisemny, przygotowany i oceniany przez regionalną komisję egzaminacyjną.
- egzamin ustny przygotowuje i przeprowadza szkołą macierzysta wg regulaminu i pod nadzorem regionalnej komisji egzaminacyjnej.

EGZAMIN ZAWODOWY:
- organizowany dla absolwentów pogimnazjalnych dwuletnich szkół zawodowych. Jego celem jest sprawdzenie, czy absolwent posiada umiejętności określone w podstawie programowej dla danego zawodu.
 

<< strona poprzednia | strona następna >>

 


 
  

© 2007 by dydaktyka.info - serwis przedstawia więdzę z zakresu podstaw dydaktyki, dydaktyki ogólnej,
tj.: procesu dydaktycznego, dydaktyki nauczania, metod dydaktyki, zadań dydaktyki, pomoce, materiały, środki oraz systemy dydaktyczne.