Dydaktyka

Materiały edukacyjne z zakresu podstaw dydaktyki nauczania.
Procesy metody, środki, systemy, cele oraz zadania dydaktyki ogólnej.
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, pomoce i materiały dla studentów.

 
    Spis opracowanych tematów    |    Dodaj stronę do ulubionych    |    Kontakt

 

  

  

 

 

Teoria nowoczesnych metod kształcenia

Klasyczna metoda problemowa. Gry dydaktyczne: istota, rodzaje, zastosowanie i znaczenie.

strona 1/2

Klasyczna metoda problemowa.
Podstawą klasycznej metody problemowej stała się Deweyowska analiza problemowa. Uwzględnia się w niej 4 istotne momenty:
- wytwarzanie sytuacji problemowej
- formułowanie problemów i pomysłów ich rozwiązania
- weryfikacja pomysłów rozwiązania
- porządkowanie i stosowanie uzyskanych wyników w nowych zadaniach praktycznych i teoretycznych.
Walory metody problemowej:
- dominacja uczenia się nad nauczaniem
- uruchomienie sił aktywności i samodzielności ucznia
- wzbudzanie jego wiary w siebie i nabycie przekonania, że jest on w stanie rozwiązywać coraz trudniejsze problemy.

Gry dydaktyczne: istota, rodzaje, zastosowanie i znaczenie.
Wg K. Kraszewskiego to rodzaj metod nauczania należących do grupy metod problemowych i organizujących treść kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesów w celu zbliżenia procesu poznawczego uczniów do poznania bezpośredniego dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem.
Rodzaje gier dydaktycznych:
- burza mózgów
- metoda sytuacyjna
- metoda biograficzna
- metoda symulacyjna

BURZA MÓZGÓW - polega na zespołowym wytwarzaniu pomysłów rozwiązania jakiegoś problemu.
Etapy burzy mózgów:
- postawienie przed uczniami określonego problemu
- zgłaszanie przez uczniów pomysłu rozwiązania problemu i ich notowanie
- wartościowanie pomysłów oraz wybór pomysłów najlepszych
W metodzie tej konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
- pomysły powinny być konkretne
- zgłasza się je bez zachowania kolejności, spontanicznie
- jednorazowo można zgłaszać tylko jeden pomysł
- nie wolno krytykować pomysłów w trakcie ich zgłaszania
- wolno zmieniać, modyfikować, rozwijać pomysły już zgłoszone

<< strona poprzednia | strona następna >>

 

   
  

© 2007 by dydaktyka.info - serwis przedstawia więdzę z zakresu podstaw dydaktyki, dydaktyki ogólnej,
tj.: procesu dydaktycznego, dydaktyki nauczania, metod dydaktyki, zadań dydaktyki, pomoce, materiały, środki oraz systemy dydaktyczne.